8

   

  1

   

  csal1

   

  2

   

  4

   

  csal2

   

  terem felől

   

  5

   

  etterem1

   

  röplabda

   

  anim3

  ÁSZF

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. A Szolgáltató adatai
  2. Általános szabályok
  3. Szerződő fél
  4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  5. Árak
  6. Családi kedvezmények
  7. Fizetés módja, garancia
  8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  9. Háziállatok
  10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  11. Elhelyezési garancia
  12. A vendég betegsége, halála
  13. A Szerződő fél jogai
  14. A Szerződő fél kötelezettségei
  15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  16. A Szolgáltató kötelezettsége
  17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  18. Zálogjog
  19. Vis major
  20. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
  21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

   

  1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

  Calypsosystem Kft.
  Székhelye: 1173 Budapest 513. út 10/A
  Adószám: 11743129-2-42

   

  2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

  2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

   

   

  3. SZERZŐDŐ FÉL

  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

   

  4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, A FOGLALÁS MÓDJA, MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

  4.1. A Vendég írásban, e-mailben megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat elküldésétől Szolgáltató nyilatkozik, hogy ajánlatát meddig tartja fenn, az időpont lejártát követően a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

  4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

  4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

   

  5. ÁRAK

  5.1. A szálloda szobaárai a szállodai szobában, vagy a szálloda Receptionban kerülnek kifüggesztésre.

  5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

  5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

  5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hotellelle.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

   

  6. CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK

  6.1. A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 5.4 pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.

   

  7. FIZETÉS MÓDJA

  7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére a vendégek érkezéskori teljes előrefizetését írja elő. Kivételes esetekben az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani.

  7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítékaként a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártya alapján, a vendég bankszámláján zárolásra kerül, b) a Szolgáltató igényelhet előleget a megrendelt szolgáltatások egy részére vagy annak teljes egészére

  7.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy a) EURO-ban. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Banka Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik. b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, üdülési csekk, Széchenyi pihenőkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl.

   

  8. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

  8.1. Az egyéni Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check out) veheti igénybe. A csoport, illetve konferenciavendégek részére a Check out időpontja az utazás napján délelőtt 10.00 óra. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak.

   

  9. HÁZIÁLLATOK

  9.1. A Szolgáltató háziállatot fogad a szálloda mindenkori kisállat díjszabásai szerint.

   

  10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VISSZAUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

  b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít

  c) a Vendég fertőző betegségben szenved

  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

   

  11.ELHELYEZÉSI GARANCIA

  11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

  11.2.A Szolgáltató köteles;

  a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig -egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

  b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

  c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

  11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

   

  12. A VENDÉG BETEGSÉGE, HALÁLA

  12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

  12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

   

   

  13. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI

  13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szobának és a hozzá tartozó szolgáltatások igénybe vételére. A vendég a szálloda egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. Egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosult, a külön díjjegyzékben feltüntetett árak megfizetésekor.

  13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

   

  14. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI

  14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások ( Hűtőszekrény, egyéb szolgáltatások, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, vagy legkésőbb a szállodából való távozáskor (chek out) kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

  14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

  14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

  14.4. A Vendég a szállodába gyúlékony eszközt nem vihet be és a belső helyiségekben nem dohányozhat.

   

  15. A SZERZŐDŐ FÉL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

   

  16. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

  A Szolgáltató köteles; a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

   

  17. A SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

  17.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved.

  17.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a vendég a Szálloda illetve a strand házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte. A Szálloda Házirendjét a Szolgáltató a Vendégek számára jól látható helyen elhelyezi, és az abban foglaltakra a szállodai elhelyezés megrendelésekor külön felhívja a figyelmet.

  17.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  17.4. A bekövetkezett kárt a Vendég köteles azonnal a Szállodának bejelenteni és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

  17.6. A Szolgáltató a szálloda recepcióján safet biztosít a Vendég részére, melyet napi díj ellenében vehet igénybe. A szobában lévő személyes értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   

  18. ZÁLOGJOG

  A Szállodát az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szálloda zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti.

   

  19. VIS MAJOR

  Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

   

  20. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

  A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Szálloda Házirendjét a Vendégek számára jól látható helyen, valamint elektronikus honlapján hozzáférhetővé teszi. Szerződő Fél (Vendég, illetve Közvetítő) a szolgáltatás megrendelésének elfogadásával (visszaigazolásával) az Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi.

   

  21. A FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a székhely szerinti, Pest Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes.

   

  Balatonlelle, 2014. április 20.

   

  Calypsosystem Kft. management

  Elérhetőség

  Cím:    8638 Balatonlelle  Honvéd utca 24.
  Info vonal: (+36) 90 633 133 (153 Ft+Áfa /perc)
  Írjon emailt! Munkatársaink várják kérdéseit.
  Nyomtatás

  Információk

  Calypso

  roomsoft logo

   

  facebook logo png 20

  © 2017 Calypsosystem Kft. All Rights Reserved. Designed By K